تگ - عطر، هشیاری انتخاب، زیرکانه، نوع پوشش،ذهن، فکر، احساس ،رایحه ، بوی خوش، عطر،تشریفاتی

جایگاه عطر در پوشش دنیای امروز

قبل از پرداختن به این موضوع، یادآوری این نکته که عطر و استفاده از بوی خوش ریشه در نیاکان ما دارد ضروری است . به  جرات میتوان گفت یکی از آسانترین انتقال حس فردی به محیط پیرامون و افراد در ارتباط ، استفاده ازرایحه باشد . جایگاه عطر در سبد پوششی فردی این روزها بسیار ویژه وانکار ناپذیر است  چرا که این عنصر دیده نشدنی قبل از هر عنصر قابل رویتی مخاطب و محیط پیرامون را فرا گرفته وتحت تاثیرخودقرار میدهد. اما این تاثیرات با تمام قوای خود در صورت نا مناسی در  انتخاب نوع آن ، می تواند منفی و نادرست باشد [...]

essay writing serviceessay helponline essay writer custom essay writingwrite an essay for me